Q

A

Wat gebeurt er met het huidige pand?


Het huidige complex wordt getransformeerd, waarbij het skelet van het pand behouden en hergebruikt wordt. De basisconstructie vormt hierbij het uitgangspunt voor de nieuw te bouwen delen. Het kantoorpand wordt aan de kant van de Laan van Nieuw Oost-Indië uitgebreid en sluit hiermee aan op de omliggende bebouwing. Aan de achterzijde, op de parkeerplaats, komen gezinswoningen.

Q

A

Hoe hoog wordt het nieuwe complex?


De totale hoogte van het plan blijft gelijk aan de hoogte van het huidige gebouw. De gevellijn van het nieuwe gebouw zal aansluiting zoeken bij de hoek Theresiastraat – Laan van NOI (huidige Blokker winkel) en komt hiermee naar voren. En op het laagste volume wordt 1 woonlaag toegevoegd.

Q

A

Voor welke doelgroep worden de woningen gebouwd?


Het zullen grotendeels middensegment huurwoningen worden met eventueel een aantal koopwoningen, -appartementen/penthouses). Tevens wordt 30% van de woningen gerealiseerd voor sociale huur. Dit draagt bij aan de woningdifferentiatie omdat zowel in Bezuidenhout-Midden als in Bezuiden-Oost het aandeel sociale woningen sterk ondervertegenwoordigd is.

Q

A

Zijn er voldoende parkeermogelijkheden in de toekomst?


Het ontwerp voldoet aan parkeernormen van de gemeente Den Haag. Toekomstige bewoners van het pand kunnen ondergronds parkeren. Ook aan de zijkant komen een aantal parkeerplaatsen op het maaiveld (conform de huidige situatie). Het huidige verkeersbeleid en het vastgestelde Planuitwerkingskader ruimte biedt voor nieuwe mobiliteitsconcepten. Gezien de centrale locatie en de beoogde doelgroep is het toepassen een deelauto’s een mogelijkheid.

Q

A

Moeten er bomen worden gekapt en zijn er mogelijkheden voor extra groen?


De huidige plannen gaan uit van het behoud van de bomen aan de Carpentierstraat. Drie bomen aan de Laan van NOI-zijde worden gekapt. Hier komen drie nieuwe bomen voor terug. Ter grootte van 20% van het nieuw te bouwen oppervlakte is groen in het plan opgenomen. Op daken, op de terrassen en de nieuwe voortuinen.

Q

A

Wanneer kan worden gestart met de bouw?


Op zijn vroegst zal eind 2022 de bouwvoorbereiding worden gestart, waaronder enkele sloopwerkzaamheden, waarna de daadwerkelijke bouw begin 2023 kan starten.

Mist u een vraag of heeft u een vraag?

Neem contact met ons op info@laanvannoi.nl